menu

Leveringsvoorwaarden Jansen Sierbestrating

 

§ I. Algemeen

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Het bepaalde in de artikelen 1 t/m 13 hieronder is, met uitsluiting van nationale en internationale transportovereenkomsten, van toepassing op alle adviezen, aanbiedingen en overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten van koop  en verkoop, van Jansen Sierbestrating II B.V., h.o.d.n. Jansen Sierbestrating, gevestigd te Wijchen, hierna te noemen: “gebruiker”, met uitzondering van de verstrekte opdrachten die betrekking hebben op grondverzet en  bestratingswerkzaamheden. Ter zake daarvan gelden, in aanvulling op de artikelen 1 t/m 13, de artikelen 14 t/m 27 als beschreven onder § II.
 2. De opdrachtgever c.q. de koper zal verder worden aangeduid als “wederpartij”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet specifiek op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “consument”. Deze bepalingen zijn dan ook slechts van toepassing indien de wederpartij consument is.
 4. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien zulks schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van gebruiker en het door haar nagestreefde economische resultaat zo goed mogelijk benadert.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle uit de overeenkomst voortvloeiende nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes, bevestigingen en prijzen.

 1. Alle gevraagde en aangeboden offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald door de gebruiker.
 2. De gebruiker kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. Een door de gebruiker uit te voeren order geldt niet eerder als door de gebruiker aanvaard, dan na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door de gebruiker.
 4. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met een opdrachtbevestiging van de gebruiker, indien hij niet binnen twee werkdagen na datum van opdrachtbevestiging tegen de inhoud daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd c.q. zoveel eerder als hij een of meerdere handelingen heeft verricht overeenkomstig de opdrachtbevestiging.
 5. Indien de wederpartij, zonder daaraan voorafgaande aanbieding, aan de gebruiker een opdracht verstrekt c.q. een bestelling plaatst, is de gebruiker eerst aan deze opdracht c.q. bestelling gebonden dan nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 6. Indien de wederpartij een order plaatst, wordt hij geacht ingestemd te hebben met de algemene voorwaarden van de gebruiker.
 7. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Niet als normale omstandigheden kunnen onder meer worden beschouwd slechte weersomstandigheden, zoals vorstperiodes en ernstige regenperiodes. Als normale werkuren gelden de werkuren die bij gebruiker gebruikelijk zijn, te weten maandag tot en met vrijdag, 08.00-17.00 uur.
 8. Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, maten, gewichten en kleuren van zaken in de door gebruiker aan de wederpartij verzonden bescheiden en verstrekte monsters beogen slechts een algemeen beeld van de producten te geven en zijn niet bindend ten aanzien van de uitvoering van de te leveren zaken of de te verrichten werkzaamheden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker is het de wederpartij uitdrukkelijk verboden om de door de gebruiker verstrekte afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen en monsters te kopiëren en/of aan derden, op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen en/of uit te laten voeren. Op eerste verlangen van de gebruiker en/of in geval geen overeenkomst tot stand komt tussen partijen dan wel de wederpartij de tot stand gekomen overeenkomst annuleert, dient alle informatie onmiddellijk door de wederpartij aan de gebruiker te worden geretourneerd.
 9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt de gebruiker zich ten aanzien van maten, hoeveelheden, gewichten en kleuren van alle door haar te leveren zaken steeds de gebruikelijke spelingen voor, zoals aangegeven door de met de vervaardiging belaste fabrikanten. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, maten, gewichten en kleuren zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. De wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen.
 10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt standaard documentatie, waaronder begrepen (fabrieks)tekeningen, beschrijvingen, instructies e.d. op verzoek van de wederpartij kosteloos toegezonden.
 11. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden de door de gebruiker gehanteerde prijzen en uurtarieven voor levering af magazijn te Wijchen en exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
 12. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt emballage, indien noodzakelijk, tegen kostprijs aan de wederpartij doorberekend. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van de gebruiker. De gebruiker neemt  slechts duurzame embal­lage, die in goede bruikbare staat verkeert, terug tegen vergoeding aan de wederpartij van de kostprijs.
 13. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele kosten zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van eventueel ingeschakelde derden.
 14. De gebruiker is gerechtigd een overeengekomen vaste prijs c.q. vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werkzaamheden bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werden ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de gebruiker en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen prijs c.q. vergoeding.
 15. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder ondermeer zijn te verstaan fabrieks- en/of importeursprijzen, invoerrechten, belastingen en accijnzen, premies, arbeidslonen, koersen van buitenlandse valuta, etc) een verhoging ondergaan, is de gebruiker gerechtigd deze verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen, doch niet eerder dan na verloop van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Indien de gebruiker de overeengekomen prijs binnen de periode van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wenst te verhogen, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij dient zich op dit recht tot ontbinding schriftelijk te beroepen binnen veertien (14) dagen nadat de gebruiker kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

 

Artikel 3: Levering, leveringstijden en risico

 1. De door de gebruiker opgegeven leveringstijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de leveringstijd, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding voor de wederpartij kunnen zijn tot annulering van order(s) of tot vergoeding van door de overschrijding ontstane kosten of schade. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij schriftelijk door de wederpartij in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegund om haar (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het magazijn van de gebruiker verlaten of het moment waarop de gebruiker aan de wederpartij heeft medegedeeld dat deze de zaken kan afhalen. In afwijking van het vorenstaande wordt ingeval de wederpartij een consument is onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
 3. Alle leveringen vinden plaats af magazijn te Wijchen, tenzij anders is overeengekomen. Indien franco levering overeengekomen mocht zijn, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien franco levering wordt overeenkomen, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat de losplaats voor de door de gebruiker te hanteren transportmiddelen ongehinderd bereikbaar is. Lossing van de zaken geschiedt voor zover mogelijk steeds naast het transportmiddel.
 5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook – al dan niet de bestelde zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. transport. In afwijking van het vorenstaande geldt voor verzending c.q. transport ten behoeve van een wederpartij die consument is, dat deze verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van de gebruiker, maar voor rekening van de consument.
 6. Tenzij anders overeengekomen, is de gebruiker gerechtigd tot deelleveranties. Deze deelleveranties zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de hem aangeboden zaken te leveren dan wel indien de zaken niet worden opgehaald, is de gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij de gebruiker binnen veertien dagen na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren dan wel dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog zelf af te halen.
 8. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 7 hiervoor vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij zonder dat een ingebrekestelling vereist is, direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander, zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 9. Het bepaalde in lid 8 hiervoor laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding aan de gebruiker van de volledige (opslag)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

 

Artikel 4: Levering door derde-toeleverancier

 1. De gebruiker is bevoegd om gebruik te maken van door haar aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde-toeleverancier zal gebruiker de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De derde-toeleverancier levert de via de gebruiker te betalen producten rechtstreeks aan de wederpartij. In voorkomende gevallen kan de wederpartij rechtstreeks bij de gebruiker de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling aan de gebruiker plaatsvinden.
 3.  De gebruiker is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. De gebruiker zal, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier, de wederpartij zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die de wederpartij mocht hebben jegens de derde-toeleverancier.

 

Artikel 5: Aanvaarding, keuring en reclames

 1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren op eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen. De wederpartij dient terstond na aflevering, doch uiterlijk twee (2) dagen na aflevering, schriftelijk samen met de originele afleveringsbon en/of factuur aan de gebruiker onder nauwkeurige opgave van de aard en grond, haar klachten kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde en de factuur te hebben goedgekeurd. Vanaf dat moment neemt de gebruiker geen reclames meer in behandeling.
 2. Eventuele beschadigingen en/of tekorten aan de emballage en de geleverde zaken die bij aflevering aanwezig zijn, dan wel zich bij het openen van de emballage openbaren, dienen overeenkomstig het bepaalde in lid 1 hiervoor binnen twee (2) dagen na levering aan de gebruiker te worden gemeld.
 3. Betreft de reclame gebreken die eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen twee (2) dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden. Het gebrek moet door de wederpartij in ieder geval binnen één jaar na de factuurdatum aan gebruiker worden gemeld. In afwijking van het vorenstaande wordt ingeval de wederpartij een consument is een termijn van twee jaar na de factuurdatum gehanteerd waarbinnen een verborgen gebrek aan de gebruiker moet worden gemeld.
 4. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens in het geval waarin het een verborgen gebrek betreft, als bedoeld in  lid 3 hiervoor.
 5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op, tenzij de wederpartij een consument is.
 7. De wederpartij dient de gebruiker in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de gebruiker te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de geleverde za(a)k(en) noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de gebruiker ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 8. Indien de geleverde zaken zijn verwerkt c.q. gebruikt, wordt de wederpartij geacht de zaken zonder voorbehoud te hebben aanvaard en is reclameren aldus niet mogelijk.
 9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 10. De kwaliteit van de zaken en daarin verwerkte materialen dient te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken zaken en/of materialen gelden. Geringe, gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte en technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maat, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclame opleveren.
 11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in c.q. eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat werkzaamheden worden verricht aan deze producten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
 12. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
 13. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van bescheiden die na ontvangst door de wederpartij zijn gewijzigd of reeds uitdrukkelijk werden goedgekeurd door de wederpartij.

 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen of op de factuur anders staat vermeld, moet betaling uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum geschieden, zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan. Betaling van meerwerk dient terstond te geschieden zodra dit aan de wederpartij in rekening is gebracht.
 2. De juistheid van een factuur staat bindend tussen partijen vast indien de wederpartij niet binnen de gestelde betaaltermijn bezwaar tegen de factuur heeft gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op de artikelen 6:231 tot en met 6:247 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Voorts is de wederpartij nimmer gerechtigd de factuur door middel van verrekening met een vordering die de wederpartij op de gebruiker heeft te voldoen.
 3. Indien de factuur niet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn volledig is voldaan, is de wederpartij zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning vereist is, in verzuim. De wederpartij is alsdan aan de gebruiker een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1,5% per maand, of, indien deze hoger is, de wettelijke rente, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, met dien verstande dat gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend.
 4. Indien de wederpartij in gebreke blijft met (tijdige) betaling, is de gebruiker bovendien gerechtigd het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten
 5. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met de gebruiker gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De gebruiker heeft in dat geval het recht, zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit alles zonder dat de gebruiker tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd het recht van de gebruiker om betaling te vorderen ter zake van de wel geleverde zaken en/of ter zake van de wel door de gebruiker uitgevoerde werkzaamheden, alsmede onverminderd het recht van de gebruiker om in verband met de opschorting of ontbinding vergoeding te vorderen van schade, kosten en rente. In de in dit artikel genoemde gevallen is iedere vordering die de gebruiker op de wederpartij heeft, direct en ineens opeisbaar.
 6. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de gebruiker gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van de gebruiker zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Daarnaast is de gebruiker tevens gerechtigd voor toekomstige leveranties aan de wederpartij zekerheid te verlangen. Weigering door de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft de gebruiker het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met terugwerkende kracht te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht van de gebruiker om aanspraak te maken op vergoeding van kosten, rente en schade.
 7. De door de wederpartij aan gebruiker gedane betalingen strekken achtereenvolgens ter voldoening van kosten, rente en tenslotte de hoofdsom van de oudste vordering.

 

Artikel 7: Ontbinding en annulering

 1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring tot de gebruiker richt, zal de wederpartij de gebruiker te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke dienen te stellen en de gebruiker een redelijke termijn dienen te gunnen om alsnog diens verplichtingen na te komen dan wel diens tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de wederpartij nauwkeurig schriftelijk aan de gebruiker dient te melden.
 2. De wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 3. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat een redelijke vergoeding, in de vorm van de door de gebruiker gemaakte kosten, alsmede van het door de gebruiker geleden verlies of gederfde winst. Deze schadevergoeding wordt vastgesteld op ten minste 25% van de prijs (inclusief BTW) die de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst aan de gebruiker had moeten voldoen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door de gebruiker verrichte prestaties en heeft de gebruiker onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.
 4. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de gebruiker vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 5. De gebruiker is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Alle door de gebruiker geleverde en in de toekomst te leveren zaken blijven eigendom van de gebruiker totdat de wederpartij alle huidige en toekomstige verplichtingen uit alle met de gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen. Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald en de wederpartij ook overigens niet aan al zijn verplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, blijft de gebruiker onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd de door haar geleverde en bij de wederpartij nog aanwezige zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, een en ander onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.
 2. De in lid 1 hiervoor bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke (incasso)kosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang de gebruiker enige vordering, uit welke hoofde ook, op de wederpartij heeft openstaan is het de wederpartij niet toegestaan om over door haar geleverde zaken te beschikken (waaronder onder meer moet worden verstaan: leveren aan of (stil) verpanden ten behoeve van een derde), dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan dan nadat de gebruiker daaraan, alsmede aan de condities waaronder een en ander geschiedt, haar voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.
 4. Bij niet tijdige voldoening aan zijn financiële verplichtingen jegens de gebruiker is de wederpartij verplicht om, in geval zaken door hem aan een derde zijn doorgeleverd, de gebruiker op eerste daartoe strekkende aanmaning al zijn rechten te dier zake jegens die derde aan de gebruiker over te dragen of te verpanden (naar keuze van de gebruiker), zulks naar rato, van hetgeen de gebruiker alsdan van de wederpartij te vorderen mocht hebben. Ter voldoening aan deze verplichting verpandt de wederpartij reeds nu voor alsdan al zijn uit doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Zodra de wederpartij in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker, is de gebruiker bevoegd genoemde derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De wederpartij is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend verzoek van de gebruiker onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door haar geleverde zaken heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen. Indien de wederpartij na sommatie van de gebruiker in gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijke opeisbare boete ten bedrage van 25% van de openstaande vordering van de gebruiker op de wederpartij, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van 5% van de openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van de wederpartij voorduurt, onverminderd het recht van de gebruiker om daarnaast nakoming te vorderen en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 5. De wederpartij is verplicht de gebruiker direct schriftelijk te informeren, indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, dan wel indien derden enig beslag leggen op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 6. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.
 7. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. De wederpartij zal de gebruiker op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

 

Artikel 9: Garanties

 1. De garantie op de door de gebruiker te leveren en geleverde zaken is beperkt tot de garantie, zoals deze door de met de vervaardiging belaste fabrikanten aan de gebruiker wordt gegeven. Indien afgegeven, blijkt deze uit het fabriekscertificaat. De gebruiker kan in voorkomende gevallen, indien en voor zover de fabrikant dit aan haar verzoekt, voor herstel en/of vervanging conform de garantiebepalingen van de fabrikant zorg dragen.
 2. De gebruiker garandeert de goede hoedanigheid van de door haar geleverde zaken. Daaronder wordt mede begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de wederpartij het product blijkens de overeenkomst bestemd is, doch slechts indien de wederpartij dit doel aan de gebruiker heeft medegedeeld.
 3. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal de gebruiker kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van het geleverde c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding voor het geleverde en of uit te voeren werkzaamheden. Een en ander ter keuze van de gebruiker. Indien sprake is van bijkomende schade, gelden de bepalingen als opgenomen in artikel 10 hierna. Tot meer of anders is de gebruiker nimmer gehouden.
 4. Ieder recht op garantie vervalt indien de wederpartij enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens de gebruiker, niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
 5. Buiten de garantie vallen in ieder geval:
  1.     schade als gevolg van niet in acht nemen van voorschriften;
  2.     schade als gevolg van ander dan het normaal voorziene gebruik;
  3.     normale slijtage;
  4.     reparatie door derden, waaronder de wederpartij;
  5.     het ontstaan van kleurverschillen in het geleverde;
  6.     het ontstaan van algengroei op het geleverde;
  7.     het ontstaan van kalkuitbloei op het geleverde;
  8.     gebreken ten aanzien van restpartijen;
  9.     gebreken ten aanzien van 2e keus-materiaal;
  10.     gebreken die optreden als gevolg van het toepassen van enig overheidsvoorschrift inzake aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd de garantiebepalingen, is de gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de wederpartij, welke schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld aan de zijde van de gebruiker, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de gebruiker verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade) door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat aan personen en/of zaken, noch voor schade die is toegebracht aan derden.
 4. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van schade.
 5. In geval enige aansprakelijkheid ter zake van (indirecte) schade op de gebruiker mocht rusten (niettegenstaande de in lid 2 vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting), dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat door de assuradeur van de gebruiker in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de gebruiker niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 6. Indien en voor zover er tussen partijen een duurovereenkomst gesloten is, zal de aansprakelijkheid van gebruiker uit hoofde waarvan dan ook, in ieder geval beperkt zijn tot de factuurwaarde (excl. omzetbelasting), zoals die is bedongen bij de overeenkomst ten aanzien waarvan gebruiker in verzuim is, vermeerderd met de waarde van facturen die in de periode van 3 maanden voorafgaande aan het verzuim door de gebruiker aan wederpartij zijn verzonden.
 7. De gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door verzakking als gevolg van de door de gebruiker geleverde zaken na verloop van 1 jaar na levering.
 8. De gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine gebreken aan het geleverde, die betrekking hebben op:
  1. normale slijtage;
  2. opgetreden kleurverschillen;
  3. algengroei;
  4. kalkuitbloei;
  5. restpartijen;
  6. 2e keus-materiaal.
 9. Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren zaken alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door de gebruiker naar beste weten verstrekt. De gebruiker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onjuistheid van deze adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen. Deze dienen als richtlijnen en dienen onder de heersende omstandigheden door eigen proeven van de wederpartij te worden bevestigd en getest.
 10. De gebruiker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die is veroorzaakt door hulppersonen, ook niet indien de schade is veroorzaakt door hun opzet of grove schuld. Tevens kan de gebruiker niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door bij de uitvoering van de overeenkomst door haar gebruikte hulpzaken, zoals materialen of gereedschappen.
 11. De vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging verjaart door verloop van één jaar nadat de wederpartij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade. In afwijking van het vorenstaande verjaart ingeval de wederpartij een consument is de vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging door verloop van twee jaar nadat de consument bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade.
 12. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch de gebruiker op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken c.q. ondeskundige of onjuiste montage of onderhoud van de geleverde zaken door of namens de wederpartij;
  3. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  4. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
 13. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 12 hiervoor aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

Artikel 11: Overmacht

 1. De gebruiker is niet gehouden de overeenkomst uit te voeren, indien dit onmogelijk wordt gemaakt, respectievelijk bemoeilijkt wordt door overmacht, zoals een buiten de macht van de gebruiker gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid, zoals: vorst, ernstige regen of andersoortige neerslag, oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, werkstaking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook (waaronder files), machineschade, diefstal, zodanig ziekteverzuim van personeel van de gebruiker dat de uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt belemmerd, tekortschieten van toeleveranciers, transporteurs en/of andere derden die door de gebruiker ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, belemmerde scheepvaart, maatregelen van de overheid die een belemmering opleveren zowel in binnen- als buitenland, alsmede natuurrampen.
 2. In geval van overmacht aan de zijde van de gebruiker heeft de gebruiker het recht om, naar haar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht.
 3. Indien naar oordeel van de gebruiker de overmachtsituatie van blijvende aard is, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden door het afleggen van een schriftelijke verklaring van die strekking. Over de gevolgen van die ontbinding zullen partijen naar redelijkheid een regeling treffen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.

 

Artikel 12: Geheimhouding

 1. De wederpartij is verplicht redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde de van gebruiker te ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 2. Indien de wederpartij, in weerwil van het in lid 1 hiervoor bepaalde, vertrouwelijke informatie aan derden verstrekt, is hij een direct opeisbare boete ter hoogte van 25% van het factuurbedrag verschuldigd, onverminderd het recht van de gebruiker om vergoeding van haar daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van de Eenvormige Wet Betreffende Internationale Koop van Roerende en Lichamelijke Zaken alsmede het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen tussen de gebruiker en de wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, zij het dat de gebruiker altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij gevestigd is, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter dwingendrechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter als rechter van eerste instantie. In afwijking van het vorenstaande is, ingeval de wederpartij een consument is, de consument steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij zijn keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft medegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

 

 

§ II. Bijzondere voorwaarden ter zake van grondverzet en/of bestratingswerkzaamheden.

 

Artikel 14: Offerte, opdrachtbevestiging, inhoud en omvang van de werkzaamheden.

 1. In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 1 t/m 13 hiervoor, is het bepaalde in de artikelen 14 t/m 27 enkel van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdracht tussen de gebruiker en de wederpartij die betrekking hebben op het verrichten van grondverzet en/of bestratingswerkzaamheden. Ingeval van strijdigheid tussen het bepaalde in de artikelen 1 t/m 13 hiervoor en de artikelen 14 t/m 27, prevaleert ten aanzien van aanbiedingen en overeenkomsten van opdracht die betrekking hebben op het verrichten van grondverzet en/of bestratingswerkzaamheden, het bepaalde in de artikelen 14 t/m 27.
 2. De gebruiker zal pas aanvangen met de door haar uit te voeren grondverzet- en/of bestratingswerkzaamheden, hierna te noemen: “werkzaamheden”, na ontvangst van een door de wederpartij ondertekende offerte c.q. opdrachtbevestiging.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de gebruiker bevoegd om bij het uitvoeren van de overeenkomst derden in te schakelen c.q. om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de gebruiker in opdracht van de wederpartij vervaardigd zijn, blijven eigendom van de gebruiker. Deze stukken mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen, noch mogen deze stukken worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien door de wederpartij geen opdracht aan de gebruiker wordt verleend, dienen de door de gebruiker aan de wederpartij ter beschikking gestelde bescheiden binnen veertien dagen na een daartoe door de gebruiker gedaan verzoek franco aan haar te worden teruggezonden.

 

Artikel 15: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat de gebruiker tijdig kan beschikken over:
  • alle voor de opzet van de goedkeuring van de werkzaamheden benodigde gegevens, goedkeuringen, en overige informatie om de werkzaamheden uit te voeren (onder meer vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, berekeningen);
  • het terrein of het water waarin of waarop de werkzaamheden moet worden uitgevoerd;
  • voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  • aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 2. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van de gebruiker behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
 4. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 5. De wederpartij staat ervoor in dat het terrein waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd niet is verontreinigd. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het terrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende gevolgen. De wederpartij vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

 

Artikel 17: Verplichtingen van de gebruiker

 1. De gebruiker is gehouden het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren, dat daarvoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
 2. De uitvoering van de werkzaamheden is voor verantwoordelijkheid van de gebruiker, met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 3. De gebruiker stelt zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid van de gebruiker

 1. Onverminderd hetgeen in art.10 is bepaald, is de gebruiker onder geen beding aansprakelijk voor schade aan het werk die het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de gebruiker in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor diens rekening te doen komen.

 

Artikel 19: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

 1. Indien de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en het werk zal worden opgeleverd is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de gebruiker komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
 2. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in lid 1 hiervoor, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 3. De gebruiker heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en het werk zal worden opgeleverd, indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van de gebruiker kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
 4. Indien de aanvraag of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren, waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

 

Artikel 20: (Op)levering

 1. De werkzaamheden worden als (op)geleverd beschouwd indien de wederpartij de werkzaamheden heeft goedgekeurd. De werkzaamheden worden in ieder geval als (op)geleverd beschouwd nadat de werkzaamheden zijn voltooid en de wederpartij heeft nagelaten de werkzaamheden na het eerste mondelinge verzoek van de gebruiker te inspecteren. Ingeval van gehele of gedeeltelijke ingebruikname door de wederpartij van het werk, wordt voorts het gedeelte van het werk dat in gebruik is genomen, als (op)geleverd beschouwd.
 2. Kleine, niet essentiële onvolkomenheden vormen geen reden voor de wederpartij om goedkeuring aan de werkzaamheden te onthouden. Voornoemde gebreken zullen door de gebruiker zo spoedig mogelijk worden hersteld.
 3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen drie maanden na oplevering van de werkzaamheden - schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden van klachten zijn voor risico van de wederpartij.
 4. Indien een klacht niet binnen de in lid 3 hiervoor vermelde termijn aan de gebruiker is gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

 

Artikel 21: Schorsing, beëindiging van het werk in voltooide staat en opzegging.

 1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die de gebruiker ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk bij de wederpartij in rekening gebracht. Schade die de gebruiker tengevolge van de schorsing lijdt, dient door de wederpartij aan de gebruiker te worden vergoed.
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan de reeds verrichte werkzaamheden ontstaat komt deze niet voor rekening van de gebruiker. Dit geldt enkel indien de gebruiker de wederpartij tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg. De vertraging in de oplevering die als gevolg van de schorsing door de wederpartij ontstaat, kan de gebruiker niet worden aangerekend. Indien overeenkomstig artikel 19 hiervoor een termijn is overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd, komt deze termijn als gevolg van de schorsing te vervallen.
 3. Indien de schorsing langer dan veertien dagen duurt, kan de gebruiker vorderen dat aan haar een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met de reeds aan de wederpartij geleverde en aan gebruiker betaalde, maar nog niet verwerkte, bouwstoffen.
 4. Indien de schorsing van de werkzaamheden langer dan één maand duurt, is de gebruiker bevoegd de werkzaamheden in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het bepaalde in lid 5 hierna te worden afgerekend.
 5. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De gebruiker heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die de gebruiker als gevolg van het niet voltooien van het werk heeft moeten maken, verminderd met de bespaarde kosten. De gebruiker zendt de wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de opzegging aan de gebruiker verschuldigd is.

 

Artikel 22: Meerwerk

 1. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de gebruiker begrepen om het door de gebruiker verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag aan de gebruiker bekend is. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd, alsmede alle wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering en de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en hoeveelheden. De bevoegdheid tot verhoging van de overeengekomen prijs bestaat echter alleen indien de gebruiker de wederpartij heeft gewezen op de noodzaak van de uit de gewenste toevoegingen of veranderingen voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

 

Artikel 23: Betaling in termijnen

 1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de gebruiker telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de wederpartij aan de gebruiker verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.

 

Artikel 24: Eindafrekening

 1. Binnen veertien dagen na de oplevering  van de door de gebruiker verrichte werkzaamheden, verstuurt de gebruiker een eindafrekening aan de wederpartij.
 2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe ondermeer opgenomen: de aannemingssom, een specificatie van het meerwerk alsmede een specificatie van al hetgeen partijen verder op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden.
 3. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in lid 2 hiervoor bedoelde overzicht, datgene wat reeds is betaald in mindering te brengen. De berekening van de door de wederpartij aan de gebruiker te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.

 

Artikel 25: In gebreke blijven van de opdrachtgever

 1. Indien de wederpartij niet tijdig een (termijn)betaling verricht, is de gebruiker gerechtigd de werkzaamheden stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde (termijn)betaling is voldaan, mits de gebruiker de wederpartij schriftelijk heeft gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, kosten en interesten.
 2. Indien gedurende de periode dat op grond van het bepaalde in lid 1 hiervoor de werkzaamheden stilliggen, schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de gebruiker. Dit geldt enkel indien de gebruiker de wederpartij tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

 

Artikel 26: Gewijzigde uitvoering

 1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Door de gebruiker dient in dat geval aan de wederpartij te worden kenbaar gemaakt wat de kosten van een gewijzigde uitvoering zullen zijn. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- c.q. minderwerk verrekend.

 

Artikel 27: Onmogelijkheid van uitvoering

 1. Indien de uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan de gebruiker kan worden toegerekend, is de gebruiker gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft de gebruiker recht op een bedrag berekend overeenkomstig artikel 21 lid 5.